Acerca da Enquisa de Infraestrutura e Equipamientos Locais.

A Enquisa de Infraestrutura e Equipamientos Locais (EIEL) é o instrumento básico de análise e valoración das necesidades de dotacións locais para efectos da cooperación económica local do estado. Está elaborada polas deputacións provinciais segundo unha metodoloxía común, contándose coa colaboración técnica do Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (MPR).

A finalidade da Enquisa é coñecer a situación das infraestructuras e equipamentos de competencia municipal e outras administracións, formando un inventario de ámbito nacional, de carácter censal, con información precisa e sistematizada dos concellos con población inferior a 50.000 habitantes.

A EIEL está regulada a nivel estatal de xeito preciso no R.D. 835/2003, do 27 de Xuño, e na orden APU/293/2006, do 31 de Xaneiro, ambos en vigor na actualidade.

Nesta páxina web poderá descargar a información resultado da elaboración das distintas edicións da EIEL dende o ano 1995. Esta información é facilitada en arquivos en formato PDF. Nestes arquivos poderá encontrar, entre outros, os cadros municipais e planos de abastecementos, equipamentos, saneamentos e vivendas das entidades de poboación que foron enquisadas.

Actualización da Enquisa.

A actualización e mantemento da Enquisa é efectuada polas entidades que participan na súa elaboración, correspondendo ó MPR o seguimento destas tarefas e a colaboración económica nelas. Ten a súa orixe no ano 1985 e fíxose de con periodicidade quinquenal ata a edición do 2005; a partires da edición do 2008 a frecuencia de actualización da Enquisa pasou a ser anual.

Dende a edición do 2000 o Laboratorio do Territorio, grupo de investigación pertencente á Universidade de Santiago de Compostela, vén de colaborar coa Deputación Provincial de Lugo no traballo de implementación e actualización da Enquisa para a provincia de Lugo, elaborando un inventario detallado das infraestruturas e equipamentos locais de tódolos concellos agás o da capital da provincia, sumando así un total de 66 concellos.

A Enquisa abrangue máis de 3.750 entidades de poboación recoñecidas no nomenclátor do Instituto Nacional de Estadística (INE). Na elaboración da Enquisa fíxose un uso intensivo de tecnoloxías de Sistemas de Información Xeográfica e Análise Territorial.

Ligazóns de interese: